رضا سعادتی
دانشیار ریاضی
گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Reza Saadati
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۳۲۳۴ استناد
  • ۲۸۵ مقاله
  • ۴۸ G-Index
  • ۳۱ H-Index
  • ۵۳ مقالات نویسنده اول
  • ۱۷۴ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲۲۰ مقالات بین‌المللی
  • ۱۱/۳۴ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۷۷% ۲۲۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲۳%
خوداستنادی
۳۲% ۹۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۸% ۸۰
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar