مسعود هادیان دهکردی
استاد ریاضی
گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Masoud Hadian Dehkordi
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۱۲ استناد
  • ۲۶ مقاله
  • ۲۰ G-Index
  • ۱۱ H-Index
  • ۱۵ مقالات نویسنده اول
  • ۱۰ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱ مقالات بین‌المللی
  • ۱۵/۸۴ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۳% ۱
مقالات با همکاری بین‌المللی
۴%
خوداستنادی
۱۵% ۴
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۶% ۱۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o