محمد باقر قائمی
دانشیار ریاضی
گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohamad Bagher Ghaemi
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۵۶۴ استناد
  • ۸۵ مقاله
  • ۲۱ G-Index
  • ۱۳ H-Index
  • ۳۷ مقالات نویسنده اول
  • ۲۹ مقالات نویسنده مسئول
  • ۴۴ مقالات بین‌المللی
  • ۶/۶۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۵۱% ۴۴
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۲%
خوداستنادی
۱۸% ۱۶
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۵% ۲۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o