اکبر دهقان نژاد
دانشیار ریاضی
گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Akbar Dehghan Nezhad
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۹۵ استناد
  • ۲۹ مقاله
  • ۱۷ G-Index
  • ۸ H-Index
  • ۱۶ مقالات نویسنده اول
  • ۱۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۵ مقالات بین‌المللی
  • ۱۰/۱۷ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۷% ۵
مقالات با همکاری بین‌المللی
۹%
خوداستنادی
۳% ۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۴% ۷
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar