سید رضا علمی حسینی
استادیار مهندسی مواد و متالورژی
گروه متالورژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Seyed Reza Elmi Hosseini
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۸۳۴ استناد
  • ۳۰ مقاله
  • ۲۸ G-Index
  • ۱۲ H-Index
  • ۸ مقالات نویسنده اول
  • ۱۵ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲۵ مقالات بین‌المللی
  • ۲۷/۸۰ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۸۳% ۲۵
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۴۰% ۱۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۶% ۱۴
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o