صادق رستم نیا
استاد شیمی
گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Sadegh Rostamnia
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۸۶۸۳ استناد
  • ۲۱۰ مقاله
  • ۸۰ G-Index
  • ۵۷ H-Index
  • ۶۰ مقالات نویسنده اول
  • ۱۲۹ مقالات نویسنده مسئول
  • ۸۸ مقالات بین‌المللی
  • ۴۱/۳۴ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۴۱% ۸۸
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۴%
خوداستنادی
۲۷% ۵۸
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۸۰% ۱۷۰
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar