روح الله طالبی توتی
استاد مهندسی مکانیک
گروه هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Roohollah Talebitooti
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۸۷۰ استناد
  • ۱۱۱ مقاله
  • ۴۶ G-Index
  • ۳۶ H-Index
  • ۲۵ مقالات نویسنده اول
  • ۸۰ مقالات نویسنده مسئول
  • ۸ مقالات بین‌المللی
  • ۲۵/۷۸ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۷% ۸
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۹%
خوداستنادی
۵۵% ۶۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۶۸% ۷۶
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o