فتح اله طاهری بهروز
استاد مهندسی مکانیک
گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Fathollah Taheri-Behrooz
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۱۹۵ استناد
  • ۹۹ مقاله
  • ۴۱ G-Index
  • ۲۹ H-Index
  • ۲۲ مقالات نویسنده اول
  • ۶۸ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱۴ مقالات بین‌المللی
  • ۲۲/۰۷ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۴% ۱۴
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۴۴% ۴۴
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۶۴% ۶۴
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o