محمودمهرداد شکریه
استاد مهندسی مکانیک
گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mahmood Mehrdad Shokrieh
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۹۷۷۴ استناد
  • ۳۰۱ مقاله
  • ۸۷ G-Index
  • ۵۵ H-Index
  • ۱۵۲ مقالات نویسنده اول
  • ۲۰۷ مقالات نویسنده مسئول
  • ۵۲ مقالات بین‌المللی
  • ۳۲/۴۷ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۷% ۵۲
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۳۴% ۱۰۵
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۶۱% ۱۸۴
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o