سید محمد رضوی زاده
دانشیار مهندسی برق
گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
Seyed Mohammad Razavizadeh
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۷۹۳ استناد
  • ۷۷ مقاله
  • ۲۵ G-Index
  • ۱۴ H-Index
  • ۱۱ مقالات نویسنده اول
  • ۲۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۳۴ مقالات بین‌المللی
  • ۱۰/۲۹ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۴۴% ۳۴
مقالات با همکاری بین‌المللی
۹%
خوداستنادی
۲۸% ۲۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۴% ۱۹
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar