حمیدرضا رضایی
استاد مهندسی مواد و متالورژی
گروه سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hamid Reza Rezaie
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۳۵۸۶ استناد
  • ۱۸۱ مقاله
  • ۵۰ G-Index
  • ۳۶ H-Index
  • ۱۵ مقالات نویسنده اول
  • ۵۲ مقالات نویسنده مسئول
  • ۵۲ مقالات بین‌المللی
  • ۱۹/۸۱ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۲۸% ۵۲
مقالات با همکاری بین‌المللی
۴%
خوداستنادی
۱۶% ۳۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۹% ۸۹
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o