علی کاوه
استاد مهندسی عمران
گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Ali Kaveh
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۲۵۱۴ استناد
  • ۷۵۳ مقاله
  • ۱۲۱ G-Index
  • ۷۰ H-Index
  • ۶۶۸ مقالات نویسنده اول
  • ۶۷۸ مقالات نویسنده مسئول
  • ۸۴ مقالات بین‌المللی
  • ۲۹/۱۹ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۱% ۸۴
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲۵%
خوداستنادی
۲۴% ۱۸۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۴% ۴۱۱
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o