عباس افشار
استاد بازنشسته مهندسی عمران
گروه آب، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Afshar
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۵۲۷۶ استناد
  • ۱۶۸ مقاله
  • ۶۶ G-Index
  • ۴۲ H-Index
  • ۴۴ مقالات نویسنده اول
  • ۴۱ مقالات نویسنده مسئول
  • ۸۶ مقالات بین‌المللی
  • ۳۱/۳۲ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۵۱% ۸۶
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۱۹% ۳۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۶۵% ۱۱۰
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o