غلامحسین یاری
استاد بازنشسته ریاضی
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Gholamhossein Yari
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۵۱۸ استناد
  • ۵۰ مقاله
  • ۲۱ G-Index
  • ۱۲ H-Index
  • ۱۳ مقالات نویسنده اول
  • ۱۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶ مقالات بین‌المللی
  • ۱۰/۳۶ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۲% ۶
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۱۲% ۶
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۶% ۱۳
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o