غلامرضا قدرتی امیری
استاد مهندسی عمران
گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Golamreza Ghodrati Amiri
Iran University of Science & Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۷۵۰ استناد
  • ۱۹۹ مقاله
  • ۴۱ G-Index
  • ۲۸ H-Index
  • ۶۸ مقالات نویسنده اول
  • ۱۰۷ مقالات نویسنده مسئول
  • ۴۰ مقالات بین‌المللی
  • ۱۳/۷۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۲۰% ۴۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۲%
خوداستنادی
۱۵% ۳۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۲% ۸۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o